Dnya yeni y?la girmeye haz?rlan?yor. Dnya’n?n en nl y?lba?? gecesi ?ehirleri yzden fazla organizasyon firmas? ile 蓷l???yor ve k?yas?ya rekabet i蔒risinde en gzel y?lba?? g顤ntsn ortaya koymak i蓾n yar??maktad?rlar. ?ehirlerin sokaklar? ???l ???l olmaya, y?lba?? marketleri birer birer kurulmaya ba?land? bile. Ayr?ca lkelerin yer yerinde ma?azalar?n vitrinleri rengarenk olmaya ba?lam??. Yeni y?la fark? bir lkede girmeyi d?nysan?z sizlere harika y?lba?? destinasyonlar? se蓨ik. Verece?imiz tavsiyelere uyarak y?lba??n?z? sorunsuz ge蓾rebilirsiniz.

Ayr?ca sizler i蓾n oturduk ve d?ndk. Gidece?iniz bu lkelere en uygun fiyata sizleri nas?l u蓰rabiliriz? Masas?na oturarak elimizi masas?na vurdu?umuz biletlerim.com acentas? sizlere en uygun u蓷k biletileri sunacak. Hemen 蓷?r? merkezi numaralar?n? arayarak sadece KayakKeyfi.Net markas?n? s騽leyin. Onlar gerekeni yapacakt?r.

Manhattan, New York

Rockefeller Center Christmas

Ad?gzel kendi gzel ?ehirlerden biri olan Manhattan Newyork’un en g顤kemli y?lba?? ge蓾ren kentlerinden biri. Manhattan y?lba?? kutlamalar?nda dnya ile yar???yor diyebiliriz. Bu y?l da y?lba?? kutlamas? haz?rl?klar?na erken ba?lanm??, sokaklar rengarenk ???klar ile sslenmeye ba?lanm?? bile. G顤lyor ki Manhattan bu sene de 蔞k e?lenceli bir y?lba?? kutlamas? ge蓾recek. Rockefeller Al??veri? merkezinde kurulan dev y?lba?? a?ac?n?n etraf?nda mutlaka oturman?z laz?m. E?er bir ?arap sever iseniz mutlaka s?cak bir ?arap da alman?z laz?m. Manhattan’daki ???l ???l ma?azalar ve di?er mekanlar sizlere harika bir y?lba?? f?rsat? sunuyor.

Newyork u蓷k bileti i蓾n t?klay?n.

 

Tr鷰so, Norve

tromso__norvec

Tromso’da e?siz bir do?a yap?s?n?n i蔒risinde kendinizi bulacaks?n?z. Burada do?al olmayan hi bir?ey yok. K?zaklar, geyikler, kardan adamlar hepsi do?al. Norve’in e?siz do?as?n? tam anlam?yla ya?atan Tromso, sizlere bembeyaz karlar alt?nda do?ayla birarada bir Noel kutlamas? sunacak. Ren geyikleri, karla kapl? yksek da?lar ve so?uk hava ?ehrin s?cak insanlar? yan?nda s霵p kal?yor. Norve’in bu e?siz kenti sizlere tam bir y?lba?? kartpostal? ya?ataca??na eminiz. Art?k s?radan y?lba?? e?lencelerinden s?k?ld?ysan?z rotan?z? mutlaka Tromso’ya 蔒virmenizi 霵eririz.Tromso’nun sokaklar?nda dzenlenen Ren geyikleri yar??lar? mutlaka izlenmesi gereken bir y?lba?? e?lencesi.

Norve Tromso u蓷k bileti i蓾n t?klay?n

Daha fazla y?lba?? destinasyonlar?n?n bulundu?u ve bu yaz?n?n devam? i蓾n buraya t?klayabilirsiniz.