Berhel Turizm - KayakKeyfi.Net
 
natal-en-rio

DŘnya yeni y?la girmeye haz?rlan?yor. DŘnya’n?n en ŘnlŘ y?lba?? gecesi ?ehirleri yŘzden fazla organizasyon firmas? ile šal???yor ve k?yas?ya rekabet išerisinde en gŘzel y?lba?? g÷rŘntŘsŘnŘ ortaya koymak išin yar??maktad?rlar. ?ehirlerin sokaklar? ???l ???l olmaya, y?lba?? marketleri birer birer kurulmaya ba?land? bile. Ayr?ca Řlkelerin yer yerinde ma?azalar?n vitrinleri rengarenk olmaya ba?lam??. Yeni y?la fark? bir Řlkede […]

kayak-ogrenme

De?erli takipšilerimiz, bu yaz?m?zda kayak yapmay? bilmeyen ve kayak yapmak išin hevesli olanlar išin “Kayak yapmay? nas?l ÷?renebilirim?” sorunumuza cevap arayaca??z. Kayak, kar Řzerinde še?itli estetik hareketler ile yap?lan bir k?? sporudur. Kullan?lan malzemeleri ve profesyonellik derecesine g÷re še?itlilik g÷steren šok say?da kayak sporu vard?r. Temel olarak kayak sporlar?; Snowboard, Alp disiplini, Biatlon, Kayakl?ko?u, Serbest […]

kartalkaya-kayak-merkezi

En e?lenceli olarak g÷rdŘ?ŘmŘz k?? sporlar?ndan biri olan kayak bizlere e?siz gŘzellikte bir an ya?at?yoruz. K?? sporlar? išin šok yak?n?m?zda bir šok sešenek var. Ba?ka Řlkelere gitmeye gerek duymadan TŘrkiye’nin en gŘzel kayak merkezlerinden bir tanesini ziyaret edebilir harika bir an ya?ayabilirsiniz. Harika bir k?? tatili ya?amak istiyorsan?z mutlaka kayak, snowboard, do?a yŘrŘyŘ?Ř ve trekking […]

winter-snow-fun-s

Sevgili takipšilerimiz, bu yaz?m?z? e?er okuyorsan?z ilginizi šekmi? yada “K?? ay?nda balay?na š?kmak” gibi bir dŘ?Řnceniz var ama nereye gidece?inizi bilmiyorsunuz. Merak etmeyin, bu yaz?m?z? okuduktan sonra akl?n?zda mutlaka bir ?eyler olu?acakt?r. Yeni evlenecekseniz yada yeni evliyseniz k?? veya sonbahar aylar?nda balay?na š?kacaksan?z sizlere birkaš tavsiyemiz var. Balay?na š?kacaksan?z en ÷nemlisi cep yakmayacak bir balay?na […]

Yolculukta-Dinlenecek-Sarkilar

Sevgili okurlar?m?z ve tatil sever takipšilerimiz, tatil yolunda size e?lik edebilecek en iyi ?ey nedir diye sordu?umuz da sizin bize hangi cevaplar? verece?inizi hemen hemen tahmin edebiliyoruz. Kiminiz kitap okumay? sevdi?i išin “Kitap” kiminiz de mŘzikten vazgešemedi?i išin de “MŘzik” cevab?n? verece?inizi tahmin ediyoruz. Baz?lar?m?z ise kitap ve mŘzik ile harika bir yolculuk yap?yor. OtobŘs […]

Kayak_Tatili

K?? aylar?n?n geli?i ile k?? tatilleri de ÷n plana š?km?? durumda. K?? tatilleri išin ziyaret edilebilecek bir šok yer ve mekan var. K?? tatillerinde en šok yap?lan aktivite ise kayak etkinlikleridir. Bu blog yaz?m?zda yapaca??n?z k?? tatilinde yan?n?za alman?z gerekenler hakk?nda bilgi verece?iz. Sonra eve hasta d÷nmenizi istemeyiz. K?? tatili išin kayak merkezleri yada tatile […]

Bu yaz?m?zda siz de?erli okurlar?m?za TŘrkiye’deki kayak merkezlerinden birisi olan Paland÷ken kayak merkezini anlataca??z. Paland÷ken Kayak Merkezi, Erzurum ilinin gŘney bat?s?nda yer almaktad?r. Ba?lang?š noktas? yakla??k 220 metre zirve noktas? ise 3176 metredir. YŘkseklikten kaynakl? olarak TŘrkiye’deki ÷nemli bir kayak merkezidir. Paland÷ken Kayak Merkezi uluslararas? olimpiyatlara ev sahipli?i yapm?? bir kayak merkezidir. Kayak sezonunun ortalama […]

bir-bakista-kayak-malzemeleri-32353

De?erli okurlar?m?z bu yaz?m?zda sorunsuz bir kayak yapabilmek išin gerekli olan kayak malzemelerini, kayak aksesuarlar?n?, kayak k?yaget ve kayak tak?mlar?n? inceleyece?iz. Kayak yapabilmek išin kayak malzemelerini še?itli olarak 3 grupta inceleyebiliriz. 1- Kayak Tak?mlar?: Kayak malzemeleri, ÷zel bir kayak bottan ve bu botlar? kayaklara sa?lam bir ?ekilde sabitleyen ba?lamalardan olu?maktad?r. Bu ba?lamalar kayaklara monte edilerek, […]

harbin_ice_sculpture_festival

K?? aylar?nda seyahat etmek sizlere sak?n so?uk ve ŘrkŘtŘcŘ gelmesin. K?? festivallerine kat?lan de?erli takipšilerimizden dinledi?imize g÷re, k?? aylar?nda dŘzenlenen festivaller, k???n yap?lan seyahat keyiflerini ikiye katl?yarak insan?n išini ?s?tmaya yetiyor. K?? festivallerine kat?lmay? seviyorsan?z veya daha ÷nce kat?lmad?ysan?z (ki bu yaz?m?z? okursan?z kat?lmaya karar verebilirsiniz.) , sizler išin dŘnya genelinde dŘzenlenen k?? festivallerini derledik. […]

bansko-kayak-keyfi

2015 yaz?nda bol bol denize girdik, gŘne?lendik hatta ruhumuzu dinlendirmek išin dalga seslerini dinledik. Baz?lar?m?z hiš f?rsat bulamay?p tatil bile yapmam?? olabilir ama farketmez. K?sa veya uzun tatilleri hep sevdik, sevmeye de devam edece?iz. Yaz tatillerinin yan?nda k?? tatilleri de harika bir olanak sa?layabilir. E?er yaz tatili yapmam?? veya yapt?ysan?z tekrar tatile š?kmak istiyorsan?z k?? […]

Berhel Turizm - KayakKeyfi.Net